Privātuma politika

Privātuma politika Šī privātuma politika.

 

Pārzinis (saskaņā ar Datu aizsardzības regulu)

 

Pārzinis nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

 

Uzņēmums

 

 

Vietne

 

Uzņēmuma tīmekļa vietne:

https://keizarmezs.lv/

Uzņēmuma Interneta-veikals:

https://keizarmezs.lv/eveikals/lv/katalogs/

 

Datu aizsardzības regula

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK.

 

Personas dati Datu aizsardzības regulas un citu piemērojamo normatīvo aktu izpratnē: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”), t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, deklarētā dzīvesvietas adrese vai korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, personas vizuālais izskats, u.c.

 

Personas datu apstrāde

 

Jebkura ar Personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

Personas datu dzēšana

 

Neatgriezeniska failu vai dokumentu iznīcināšana (piemēram, papīra smalcinātājā vai ar tāda uzņēmuma starpniecību, kas izsniedz aktu par dokumentu un datu nesēju iznīcināšanu) vai dzēšana datorā vai jebkurā citā ierīcē, ierakstu vai informācijas dzēšana programmatūrā vai elektroniskajā datubāzē.

 

Pakalpojums

 

“Pakalpojums” Privātuma politikas izpratnē ir Uzņēmuma piedāvātais Sporta kompleksa pakalpojums (sporta nodarbība, baseina apmeklējums, bērnu nometne, u.c.).

 

Partneris “Partneris” Privātuma politikas izpratnē ir persona, kura sniedz Uzņēmumam noteiktus pakalpojumus, vai sadarbojas jebkādā citā veidā.

 

 

 

Sporta komplekss Uzņēmumam piederošais sporta komplekss “Ķeizarmežs”.

 

Trešā persona Fiziska persona, juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde, vai jebkurš cits tiesību subjekts, kurš nav saistīts ar Uzņēmumu, un kurš nav Partneris (Privātuma politika izpratnē).

Jēdziens vienskaitlī ietver arī jēdzienus daudzskaitlī, un otrādi.

Norāde uz darbību tagadnē attiecināma arī uz darbību pagātnē un nākotnē.

 ( 3 ) PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶI

Privātuma politika ir saistoša Jums, ja izmantojat Pakalpojumus (piemēram, apmeklējat Sporta kompleksu, iegādājaties abonementu, izmantojat dāvanu karti), ja vēlaties saņemt Uzņēmuma komerciālus paziņojumus, ja apmeklējat Vietni.

 Datu aizsardzības regula nosaka to, ka Pārzinis drīkst izmantot Jūsu Personas datus tikai konkrētiem nolūkiem, ja tam ir tiesisks pamats. Lai izpildītu Datu aizsardzības regulas prasības, Privātuma politikā ir izklāstīts par:

 • Personas datu apstrādes mērķiem;
 • Personas datu veidiem, kurus apstrādā Pārzinis, lai nodrošinātu Pakalpojumu izpildi;
 • Personas datu apstrādes tiesisko pamatu;
 • Pārziņa tiesībām un pienākumiem saistībā ar Personas datu apstrādi;
 • Personas datu izpaušanu Partneriem vai Trešajām personām;
 • Jūsu tiesībām saistībā ar Personas datu apstrādi.

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku.

Ņemiet vērā: ja plānojat iesniegt Pārzinim Personas datus par kādu citu personu (piemēram, pērkot Sporta kompleksa abonementu), Jūs varat to darīt tikai tādā gadījumā, ja šī persona tam ir piekritusi un iepazinusies ar Privātuma politiku.

( 4 ) PERSONAS DATU KATEGORIJAS UN APSTRĀDES MĒRĶI

Pārzinis drīkst ievākt sekojošu kategoriju Personas datus:

 

Personas datu kategorija

 

Apraksts
Galvenie Personas dati

 

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 

Kontaktinformācija Tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adreses, saziņas valoda.

 

Videonovērošanas ieraksti Videonovērošanas kameru ieraksti, kas nepieciešams Sporta kompleksa apmeklētāju un Uzņēmuma īpašuma aizsardzībai.

 

Pakalpojuma dati Uzņēmuma rīcībā esošā informācija par to, kādus Pakalpojumus Jūs esat izmantojuši iepriekš.

 

Fiziskās sagatavotības dati Informācija par Jūsu fizisko sagatavotību (piemēram, peldēšanas prasmēm, u.c.), ja Jūs par to informējat Uzņēmumu (piemēram, lai piemeklētu atbilstošu treneri).

 

Sociālajos tīklos pieejamie Personas dati Publiski pieejamie Personas dati par Jums, kas ir atrodami sociālajos tīklos.

Pārzinis veic Personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

 

Mērķis Personas datu kategorija un tiesiskais pamatojums

 

Pakalpojuma izpilde Galvenie Personas dati ; Kontaktinformācija ; Pakalpojuma dati ; Fiziskās sagatavotības dati (ja esiet tādus iesnieguši)

 

·         Jūsu identificēšana, lai saņemtu Pakalpojumu;

·         Jautājumu uzdošana Jums saistībā ar Pakalpojumu, saņemto atbilžu apstrāde;

·         Pakalpojuma izpildes nodrošināšana;

·         Pakalpojuma apmaksas administrēšana.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “b” un “f” punkti): “Līguma izpilde” un “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Komunikācijas nodrošināšana ar Pārzini

 

Galvenie Personas dati ; Kontaktinformācija ; Pakalpojuma dati ; Sociālajos tīklos pieejamie Personas dati

 

·         Sazināšanās ar Jums, lai saņemtu vai precizētu informāciju saistībā ar pieprasīto Pakalpojumu, paziņotu par izmaiņām Pakalpojuma izpildē;

·         Atbilžu sniegšana uz Jūsu jautājumiem, pieprasījumiem vai sūdzībām, kas uzdoti klātienē, pa e-pastu vai sociālajos tīklos.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “b” un “f” punkti): “Līguma izpilde” un “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Uzņēmuma darbības kvalitātes uzlabošana

 

Galvenie Personas dati ; Kontaktinformācija ; Pakalpojuma dati ; Sociālajos tīklos pieejamie Personas dati

 

·         Uzņēmuma sniegto Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, veicot aptaujas – nosūtot jautājumus e-pastā vai uzdodot tos klātienē, Sporta kompleksā;

·         Atbilžu vai komentāru sniegšana uz Jūsu ieteikumiem un rekomendācijām;

·         Jūsu darbību un komentāru sociālajos tīklos analizēšana, saistībā ar Uzņēmuma aktivitātēm sociālajos tīklos.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “f” punkts): “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Mārketinga aktivitātes

 

Kontaktinformācija ; Pakalpojuma dati ; Sociālajos tīklos pieejamie Personas dati

 

·         Komerciālu paziņojumu sūtīšana, lai informētu Jūs par jauniem Pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem, aktualitātēm (papildus informācijai sk. 5. sadaļu);

·         Pamatojoties uz Jūsu pieprasīto un saņemto Pakalpojumu vēsturi, individuālu Pakalpojumu sagatavošana un piedāvāšana.

Atteikties no mārketinga komunikācijas ir iespējams jebkurā laikā.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “f” punkts): “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Pētījumu veikšana mārketinga nolūkos

 

Uzņēmums apkopo anonīmus datus par pasūtītajiem Pakalpojumiem, lai ar matemātiskām vai statistiskām metodēm noteiktu populārākos Pakalpojumus, izprastu klientu segmentus, veikt mārketinga prognozes.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “f” punkts): “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

Normatīvo aktu prasību izpilde

 

Kontaktinformācija ; Pakalpojuma dati ; Videonovērošanas ieraksti.

 

·         Grāmatvedības un nodokļu tiesību aktu prasību izpilde. Piemēram, saskaņā ar Likuma “Par grāmatvedību” 7. pantu, attaisnojuma dokumentā jānorāda sekojoši Personas dati par fizisku personu – vārds un uzvārds, personas kods, adrese;

·         Kārtības uzturēšana Sporta kompleksā. Uzņēmuma darbinieki var ziņot par apmeklētāju pārkāpumiem un traucējošām darbībām policijai vai apsardzes pakalpojumu sniedzējam. Pārzinis ir tiesīgs nodot Videonovērošanas ierakstus tiesībsargājošām iestādēm, lai pierādītu likumpārkāpēju prettiesiskas darbības vai izmeklētu nelaimes gadījumu.

Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “c” un “d” punkti): “Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu” un  “Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses”.

 

( 5 ) PERSONAS DATU APSTRĀDE, PAMATOJOTIES UZ JŪSU PIEKRIŠANU

Dažos gadījumos, Uzņēmumam ir nepieciešama Jūsu piekrišana Personas datu apstrādei. Piemēram:

 • Lai informētu Jūs par Uzņēmuma īpašiem piedāvājumiem;
 • Lai informētu Jūs par jauniem Pakalpojumiem;
 • Lai sūtītu Jums komerciālus paziņojumus (e-pasta vai SMS veidā) par atlaidēm, izdevīgām cenām;
 • Lai informētu Jūs (zvanot pa tālruni vai sūtot SMS) par izmaiņām Pakalpojumu saņemšanā;
 • Lai paziņotu par Partneru īpašiem piedāvājumiem (piemēram, izmitināšanas pakalpojumi, kafejnīcu vai restorānu piedāvājumi, sporta vai veselības piedāvājumi).

Kopumā, Uzņēmuma mārketinga komunikācijas mērķis ir veselīga un sportiska dzīvesveida veicināšana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu (katru atsevišķi vai visas uzreiz). To var izdarīt klātienē (Sporta kompleksā), vai nosūtot paziņojumu uz Privātuma politikas 1. daļā norādīto Pārziņa e-pasta adresi.

Ja Jūs atsaucat piekrišanu, Pārzinis vairs neapstrādās Jūsu Personas datus piekrišanā norādītajos nolūkos.

( 6 ) PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Pārzinis apņemas ievērot sekojošus Personas datu apstrādes principus:

 • Apstrādāt Personas datus likumīgi un godprātīgi;
 • Apstrādāt Personas datus tikai Privātuma politikas un normatīvajos aktos paredzētajos nolūkos;
 • Ievākt Personas datus minimāli nepieciešamajā apjomā;
 • Neglabāt Personas datus ilgāk kā tas nepieciešams (un kā noteikts Privātuma politikā);
 • Īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu aizsardzībai.

( 7 ) PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Pieeja Jūsu Personas datiem ir tikai atsevišķiem Uzņēmuma darbiniekiem, lai izpildītu noteiktus uzdevumus (nodrošinātu Pakalpojumu izpildi, grāmatvedības prasību izpildi, uzturētu ar Jums komunikāciju). Attiecībā uz Trešajām personām, Personas dati var tikt nodoti tikai šādos gadījumos:

 • Kad to nosaka normatīvie akti (piemēram, atbilžu sniegšana uz tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumiem, u.c.);
 • Kad tas ir pamatots ar kredītiestāžu pieprasījumiem;
 • Kad tas ir nepieciešams Pakalpojumu izpildei (piemēram, ja Uzņēmums Jūsu uzdevumā piemeklē treneri un nodod trenerim Jūsu fiziskās sagatavotības datus, lai izstrādātu individuālu un īpaši pielāgotu trenēšanas programmu);
 • Kad tas ir nepieciešams maksājumu apstrādei (piemēram, maksājumu karšu uzņēmumi, kredītiestādes un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji);
 • Kad Uzņēmumam ir jāaizsargā savas intereses saistībā ar īpašuma aizsardzību vai parādu piedziņu (piemēram, vēršoties pie juristiem, advokātiem, vai inkasso uzņēmumiem);
 • Kad Uzņēmumam jāziņo par krāpnieciskiem gadījumiem vai sabiedriskās kārtības traucēšanu tiesībsargājošām iestādēm;
 • Kad Uzņēmumam jāpiesaista ārpakalpojumu sniedzēji, lai veiktu nepieciešamās uzturēšanas darbības un tehnisko atbalstu Uzņēmuma informācijas tehnoloģiju sistēmām un tehniskajiem rīkiem (piemēram, datori, serveri, videonovērošanas kameras, e-pasta serveri).

Nododot Personas datus Trešajām personām, tas notiek tikai un vienīgi atbilstoši Personas datu apstrādes mērķiem. Pārzinis veic trešo personu pārbaudi, lai pārliecinātos par Personas datu drošības un konfidencialitātes prasību izpildi. Papildus, Pārzinis noslēdz rakstiskus līgumus ar Trešajām personām, iekļaujot tajos noteikumus par Personas datu drošību un pienācīgu Personas datu aizsardzību (tas neattiecas uz tiesībsargājošām iestādēm).

( 8 ) VIDEONOVĒROŠANAS KAMERU IZMANTOŠANA

Uzņēmums izmanto videonovērošanas kameras, lai uzturētu kārtību Sporta kompleksa telpās, lai aizsargātu apmeklētāju un darbinieku īpašumu. Uzņēmums ir izvietojis brīdinošās uzlīmes tajās zonās, kur tiek veikta videonovērošana.

Videonovērošana netiek veikta tajās telpās, kur varētu būt apdraudēts Jūsu privātums (garderobes, sanitārie mezgli, u.c.).

Videonovērošanai ir sekojoši tehniskie parametri:

 

Parametrs Papildus apraksts

 

Videonovērošanas kameru izmantošanas tiesiskais pamats 

 

Uzņēmuma leģitīmās intereses – īpašuma aizsardzība, kārtības uzturēšana Sporta kompleksā.

 

Galvenie tehniskie raksturojumi Stacionārās videonovērošanas kameras, digitāls videoieraksts, bez balss ieraksta, krāsains attēls.

 

Piekļuve videonovērošanas ierakstiem

 

Uzņēmuma vadībai un videonovērošanas sistēmu apkalpojošajam  uzņēmumam.
Videonovērošanas ierakstu nodošana Tikai tiesībsargājošām iestādēm, lai atklātu un izmeklētu likumpārkāpumus vai nelaimes gadījumus.

 

Videonovērošanas ierakstu glabāšanas ilgums

 

1 mēnesis. Pēc tam vecie ieraksti tiek dzēsti, aizstājot tos ar jauniem ierakstiem.
Videonovērošanas laiks Visu diennakti.

 

Videonovērošanas sistēmu aizsardzības pasākumi Videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti serverī, kas atrodas slēdzamā telpā, kurai piekļūst tikai Uzņēmuma vadība.

 

( 9 ) PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES / EEZ

Pārzinis nenodod Personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

( 10 ) SĪKDATNES (COOKIES)

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts uz Jūsu datora vai ierīces. Pati sīkdatne nesatur nekādus Personas datus (piemēram, Jūsu e-pasta adresi vai vārdu), bet tā ir nepieciešama, lai atvieglotu mājaslapas lietošanu. Tā arī nekādā veidā neietekmē Jūsu ierīci.

Brīdī kad Jūs aizpildāt kontaktformas Vietnē, tiek izmantotas sesijas sīkdatnes. Ja Jūs ievadījāt informāciju kontaktformā, bet tad rodas nepieciešamība atgriezties iepriekšējā lapā, Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti, lai otro reizi neaizpildītu to pašu informāciju. Sesijas sīkdatnes pazūd, kolīdz Jūs pārlūku aizverat.

Sīkdatnes Vietnē tiek lietotas arī tādēļ, lai ievāktu anonimizētus statistiskos datus par Vietnes apmeklētāju plūsmām, kas palīdz uzlabot Vietnes funkcionalitāti.

Vietne izmanto Google Analytics analītisko programmatūru, kas arī izmanto sīkdatnes.

Uzņēmums izmanto sīkdatnes arī piemērotas reklāmas demonstrēšanai Vietnes apmeklētājiem. Šīs sīkdatnes apstrādā trešā persona, piemēram, Google, DoubleClick un Facebook. Google piedāvā iespēju atteikties, ja nevēlaties saņemt šo reklāmu:

Kopumā, sīkdatnes ir domātas tam, lai Jums kā Vietnes apmeklētājam būtu vieglāk un ērtāk lietot Vietni.

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošanas ierobežošana vai atslēgšana var ietekmēt Vietnes funkcionalitāti.

 

( 11 ) PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI

 

Uzņēmums galvenokārt veic Personas datu apstrādi Pakalpojuma izpildes laikā. Ja pēc Pakalpojuma izpildes ir nepieciešams saglabāt Personas datus, Uzņēmums apņemas ievērot šādus glabāšanas termiņus:

 

Termiņš

 

Pamatojums
1 mēnesis

 

Videonovērošanas kameru ieraksti, kas pamatojas uz Pārziņa leģitīmajām interesēm.

 

5-10 gadi   Likuma “Par grāmatvedību” prasību izpilde (attaisnojuma dokumentu glabāšana).

 

10 gadi Saistību tiesību noilgums saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu.

 

3 gadi

 

No komercdarījumiem izrietoši prasījumi saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu

 

Piekrišanā norādītais termiņš Ja Jūs izsniedzat piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai (e-pasta vai SMS ziņojumi), Uzņēmums glabās atsevišķus Personas datus (tālruņa numuru, e-pasta adresi) tik ilgu laiku, cik Jūs būsiet norādījuši piekrišanā.

 

Uzņēmums glabā Personas datus minimālā apjomā. Ja kādi Personas dati nav nepieciešami, Uzņēmums tos dzēš.

Gadījumā, ja valsts vai pašvaldības iestādes, tiesībsargājošās iestādes un kredītiestādes uzliks Uzņēmumam par pienākumu glabāt noteiktus Personas datus, noteiktu laiku periodu, pēc glabāšanas termiņa notecējuma (vai saņemot pieprasījumu par dzēšanu), Uzņēmums dzēsīs šādus Personas datus.

 

( 12 ) JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Personas datu apstrādi:

 • Pieprasīt Pārzinim sniegt informāciju par Pārziņa rīcībā esošajiem Jūsu Personas datiem;
 • Pieprasīt Personas datu labošanu, atjaunošanu vai precizēšanu;
 • Ierobežot vai iebilst pret Personas datu apstrādi;
 • Pieprasīt dzēst Personas datus (minētā prasība ir apmierināma tikai tādā gadījumā, ja normatīvie akti vai valsts iestāžu lēmumi neaizliedz Pārzinim dzēst Personas datus);
 • Atsaukt izsniegto piekrišanu saistībā ar Uzņēmuma mārketinga aktivitātēm;
 • Pieprasīt pārnest Personas datus, t.i. saņemt savus Personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā, un nodot tos citam Personas datu pārzinim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jebkādi pieprasījumi par Personas datu apstrādi nosūtāmi Pārzinim, uz Privātuma politikas 1. daļā norādīto Pārziņa e-pasta adresi. Pēc pieprasījuma saņemšanas Pārzinis sazināsies ar Jums iespējami drīzāk, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā.

 

( 13 ) DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pārzinis īsteno šādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus ievākto Personas datu aizsardzībai:

 

Pasākums

 

Paskaidrojums
Pieejas ierobežošana Personas dati ir pieejami Uzņēmuma darbiniekiem minimāli nepieciešamajā apjomā. Pilnā apjomā Personas dati ir pieejami tikai Uzņēmuma vadībai.

 

Personas datu apstrādes ilguma ierobežošana Personas dati ir pieejami darbiniekiem tikai Pakalpojuma izpildes laikā. Kad Pakalpojums ir pilnībā izpildīts un pabeigts, Personas dati darbiniekiem vairs nav pieejami.

 

Fiziskās drošības pasākumi Personas datu apstrādes rīki ir aizsargāti ar parolēm un programmatūru, kas nepieļauj datu noplūdi un nesankcionētu piekļuvi.

 

Darbiniekiem ir piekļuve Personas datiem tikai darba laikā un tikai Sporta kompleksa telpās.

 

Uzņēmums nodrošina papīra formāta dokumentu turēšanu slēgtās telpās un dokumentu skapjos, ar pieeju tikai konkrētiem darbiniekiem, konkrētu darba pienākumu izpildei.

 

Jebkura darbība ar Personas datiem (papīra veidā un elektroniskā veidā) tiek fiksēta,  saglabājot informāciju par darbinieka vārdu un uzvārdu (kurš veica Personas datu apstrādi), datumu un laiku.

 

Atsevišķās telpās, kur ir izvietoti serveri vai arhivēti dokumenti, piekļuve ir tikai Uzņēmuma vadībai.

 

Regulāra drošības pasākumu uzlabošana Uzņēmums regulāri uzlabo Personas datu apstrādes procedūras, ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus un atjauno programmatūru, lai nodrošinātu iespējami augstāku Personas datu aizsardzības līmeni.

 

Tomēr vēršam Jūsu uzmanību – lai arī Pārzinis īsteno pienācīgus un adekvātus drošības pasākumus attiecībā uz Personas datiem, neviens drošības pasākums nevar novērst visus potenciālos apdraudējumus.

( 14 ) PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI

Uzņēmums ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Privātuma politikā. Aktuālā Privātuma politikas versija vienmēr būs pieejama Vietnē.

Meklē mūs arī FACEBOOK    un Twitter.       |  keizarmezs.lv  | www.hotelkeizarmezs.com | BHM Grupa 2014 | www.hoteltigra.com